Circus hdw2 MTB ANTERIORE Monkey 28 FORI, Viola Hub, Disco npbqbj3198-Mozzi