Prox reel encashment OKI 2 3500 STOKI2300 3500 viola